Thứ Hai, tháng 1 19, 2015

* Tiếc Hoàng Sa

Hoàng Sa đảo Việt còn đâu?
Bốn mươi năm đó bao màu tiếc thương,
Trung Cộng với thói tàn ương,
Bạo lực cướp đảo… rõ phường ngựa trâu.

Ảnh Hội thơ ảnh Hoa Thịnh Đốn

Quê hương trong cuộc dầu sôi,
Bảy lắm chiến sĩ …nổi trôi can trường.
Biển xanh hoà máu vạch đường,
Cho ngàn năm mãi là phương di hành.
Chủ quyền đòi đảo tiến nhanh,
Thương dân yêu nước lòng thành ngại gì.
Ngàn đời Việt sử mãi ghi...