Thứ Ba, tháng 6 23, 2015

* Hoa

Hoa xuân
tàn úa
hạ về,
Sang thu còn lắm
nhiêu khê não lòng.

Ảnh BXL Đà Lạt 11/2014
Âm thầm
lẫn tránh gió đông,
Chờ khoe
hương sắc
giữa lòng xuân vui.

Hạ kỳ có phượng thắm tươi,
nhưng sao người lại
ngậm ngùi lòng đau.
Chỉ vì thương kiếp ve sầu,
hay người lo hạn nước đầu nguồn khô.

Tạng kinh đọc giữa hư vô,
Thanh âm còn lại Nam Mô tự lòng.
Giòng đời mưa nắng đục trong,
Hoa tâm chỉ nở giữa vùng xuân sao!

Không,
Lại thế sao !
Giác tha , tha giác.
như vào tỉnh không.