Thứ Tư, tháng 6 03, 2015

* Vội

Vội gì chưa đến đã đi,
Nắng cho ta chút bóng khi chiều tàn.
Chờ đông thông đã nên ngàn,
Rũ buồn trông nắng vô vàn quạnh hiu.
Ảnh Google