Thứ Bảy, tháng 6 06, 2015

* Nguyên

Cho mở mạng thông tin tiếp cận,
Sao lại ngăn tiếp cận thông tin,
Giấu chi từng bước đa nguyên...
Làm cho bẽ mặt hiện nguyên cáo chồn.

Ảnh Google.