Thứ Sáu, tháng 6 19, 2015

* Một

Yên thân yêu chỉ một người,
Bao nhiêu phức tạp một đời đa đoan.
Đề phòng từ chuyện cỏn con,
Vẫn không tránh khỏi nghiệt oan thói đời.

Ảnh fb.

Nhớ nghen chỉ một mà thôi,
Lòng tham nếu có gởi ngoài cửa đi.
Trên đường vấp ngã đôi khi...
Rong rêu trơn trượt nhớ ghi một mà...