Thứ Hai, tháng 6 15, 2015

* Chọn

Có gì... chọn lẹ đi thôi,
Chần chừ chi mãi phí hoài tuổi xanh.
Hoa đời lắm nụ tinh anh,
Đa mang thương cảm cực hình khó thay.


Vui cùng chiếc bóng trong tay,
Đừng toan đợi nhạn vờn bay cuối ghềnh.
Nhấp nhô con sóng chênh vênh,
Xuân qua nuối tiếc buồn tênh phận người.

Mới hôm nao ... dáng hạ ơi,
Thu nay ngơ ngác cúi mời gió đông.
Phân vân nặng trĩu bên lòng...