Thứ Sáu, tháng 6 05, 2015

* Chiến

Không dân tộc nào hiếu hoà
như dân Việt,
Và cũng không dân tộc nào
cam chịu nhiều áp bức bởi các triều Hán đế
như dân tộc Việt Nam.

Ảnh Hưng Đạo Vương internet.
Muốn bình yên
mà họ chẳng để yên,

Nghìn năm với những xích xiềng,
Làm sao gỡ mối oan khiêng chất chồng.
Chịu được sao ngồi bàn chông,
Thòng lọng treo cổ giữa tròng dây cao.

Trả lời đi phải thế sao!
Truyền thống bất khuất lẽ nào để yên.
Đứng lên phá xích bẽ xiềng,
Chiến và chỉ có quyết chiến ... Tổ tiên ân đền.