Thứ Tư, tháng 3 16, 2022

* Thu 2022

 Có xanh thức mấy 
cũng tàn,
Có vàng 
thức mấy võ vàng rụng rơi.
Ảnh fb bxl 
Thơ chi trớt quớt 
vậy người?
Mang mang chột dạ 
ngắm trời vào thu.
Gần xa 
lớm đớm mây mù…