Thứ Ba, tháng 3 08, 2022

* Chiều thu 22

Có sương thu lạnh
chiều nay,
Pizza quán bánh 
nửa tray(*) no rồi.
Ảnh Belle Pizza.
Mây buồn 
từng mảng mây trôi,
Ta buồn đứng ngắm 
mù trời chờ mưa.
Hiu hiu man mác 
giao mùa…

(*) tray: bánh xèo Ý pizza đúc trong khuôn