Chủ Nhật, tháng 3 13, 2022

* Melbourne thu muộn

 Còn chút nắng hè 
quỡn … vãng đây,
Melbourne 
nhè nhẹ tí heo may,
Nên đêm lành lạnh 
ngày man mát,
Cũng đủ cho 
mình biết thu nay…
Ảnh fb bxl 
Có tiếng ve kêu 
như đêm hè,
Melbourne còn 
tiếc nhớ sao khuya,
Nên thu về thiếu 
hương vị lạ,
Lá chưa vàng 
chưa động suối khe.