Thứ Năm, tháng 11 03, 2011

* Nhặt lá vàng.

 Tặng  Bích Lệ.

Thu sang em nhặt lá vàng,
Ép hồn tuổi dại nên hàng chữ thơ.
Không ai dặn em phải chờ?
Mà như kiếp định duyên chờ hóa thân.

Ảnh Bích Lệ
Sao em lòng mãi phân vân!..
Để cho anh phải lâng lâng lòng buồn.
Tơ trời giăng vướng tóc buông,
Làm khô suối mát,làm vàng lá thu.


Lá vàng em nhặt,
Giữ chặc trong tay,
Nhớ quá những ngày,
Buồn lên trống vắng.

Ngoài sông tia nắng,
Lấp la lấp lánh,
Trắng cả áo em,
Áo mỏng lụa mềm...

Vàng thâm màu áo,
Ngày mưa ướt ráo,
Vung lá ven sông,
Em đi âm thầm...

Về trong xa vắng!

Ảnh Bích Lệ 2014

Melb..01/11/2011