Thứ Sáu, tháng 1 20, 2012

* Còn đây.


 

"Còn đây một chút hương xưa,
Còn đây một chút mây thưa cuối mùa.
Để thu đi biết đông về,
Để mình còn nhớ bờ đê lũ tràn.