Thứ Ba, tháng 1 10, 2012

* Thơ trôi

 
Thơ xưa không biết gởi ai,
Nhưng nay đã có đôi người viếng thăm,
Thơ tôi tầm bạn tri âm,
Không người tri ngộ-thơ nằm đó đi,
Đừng vào chai,đững phong bì!
Tội thơ trôi nổi lắm khi lạnh lùng,
Tìm trong nhân giả không cùng,
Chai không,bì rỗng,thơ nằm trong thơ.