Thứ Năm, tháng 3 08, 2012

* Ngày 8 tháng 3.

Biết sao
khen tặng cho vừa,
Công lao trời biển-
lũy thừa thời gian.
Dĩ rằng 
phận số trời ban,
Để trong nhân giả 
là hàng đứng sau.
Thuở khai sinh 
đã có nhau,
Nhưng trong đâu đó 
có màu bất công.
Cái xương sườn 
của đàn ông!

Ảnh fb
Hay như
không kể
người trong họ nhà.
Chuyện ngày xưa 
xin cho qua,
Nay đời cho thấy 
đàn bà-hạt nhân!
Được đủ quyền 
như đàn ông,
Vì trong đời sống 
góp công đồng đều.
Không đàn bà
-Đâu tình yêu?
Không đàn bà-
Đâu nét mỹ miều thế gian,
Con người 
cứ mãi lang thang,
Nếu không có mẹ 
cưu mang vuông tròn.
Không đàn bà-
Đâu đàn con,
Không đàn bà-
Nòi giống
trường tồn tính sao?
Xử bất nhân 
nghĩ mà đau,
Thế giới rộng mở 
trao nhau nghĩa tình.
Người đi vào chốn văn minh,
Và ta xây chốn hiển vinh 
quí bà .
Thế giới... đặt 8 tháng 3,
Cùng nhau chào đón 
trao hoa tặng người.
Gia đình, xã hội an vui..