Thứ Năm, tháng 3 01, 2012

* Vô đề 01

Một mai mai một không cùng,
Vô ưu trỗ giữa một vùng đất sâu.
Tiếc xuân xuân tiếc bạch đầu,
An nhiên hóa giữ nhịp cầu tịnh tâm .