Thứ Ba, tháng 6 19, 2012

* Vắng mạng (*) .Một ngày không lên mạng,
Như nắng hạn đợi mưa,
Như mình thiếu giấc trưa,(**)
Và đời vắng ý thơ.

Ghi chú:(*):Internet;(**) thói quen tại Việt Nam.