Thứ Hai, tháng 2 03, 2014

* Ngày Tết

Xuân ba tháng,
Tết bảy ngày,
Dạ thảo ngày,
Trên cùng dưới.

Ảnh Internet
Ba mươi tối,
Rước ông bà,
Hết mồng ba,
Chào tiễn biệt.

Vui nhiều tiệc,
Thiết cho nhau,
Nhậu ngấy ngây,
Chừng như tĩnh.Lên chùa thỉnh...
Đức Quan âm,
Khấn âm thầm,
Nhiều phước hạnh.

Trời quang tạnh,
Gió thuận hoà,
Ngựa vươn xa,
Không mệt mỏi.

Cho sớm tối ,
Bên người thương,
Chút dư hương,
Xin nồng ấm.

Ngày mưa nắng,
Đêm dãi dầu,
Vẫn cùng nhau,
Vui như Tết...