Thứ Bảy, tháng 11 26, 2016

* Theo em đi lễ

Được một lần
theo em lễ Phật,
Chùa ngôi cao
và rộng mênh mông,
Ảnh Hx.
Khói nhang thơm
nghi ngút hương trầm,
Nghiêm trang cùng chắp
tay lần chuỗi khâu...
Tâm thành khấn
đôi câu chánh điện,
Cũng ba lần
tâm niệm Đại Bi...
Chẳng biết em
cầu Phật việc chi!
Tôi hoang mang lắm
niệm thì Nam Mô...
Phút bình an
đến
thật bất ngờ...
Tình yêu,tham vọng
bên bờ
vô ưu.