Thứ Hai, tháng 5 01, 2017

* Hết tháng tư

Nghẽn dòng chảy
cá từng đàn
dần biến dạng,
Ảnh fb. bxl.
Hồ đầy bùn
cần nước mặn
khử mùi hôi !
Chuyện xưa
vốn
lạc hậu rồi !
Có người hoang tưởng
về
thời vàng son.

Không lối thoát
vũng tù
nên ô uế,
Gió không thông
chướng ngã
đổ ngàn cây,
Trời không quang
bởi gì đây?
Có người hoang tưởng
mù mây tan rồi !

Cứ lên chùa
tu nên không
chưa biết,
Với tâm thành
hướng về
Đấng Từ Bi
Đường xa xa lắc
biết chi ?
Có người hoang tưởng
khó gì kệ kinh.