Thứ Ba, tháng 5 09, 2017

* Lạc loài

Lạc loài
tôi
giữa biển mê,
Không sao
biết được
nẽo về chơn tâm.
Ảnh bxl fb
Cứ bước đi
cứ sai lầm,
Hào quang chánh pháp
như gần
mà xa !