Thứ Ba, tháng 5 30, 2017

* Thư Giãn 01

Cafe Thư Giãn Q4 Sài Gòn với Hùng và Ẩn...

mưa lay bay,
Sài Gòn đây,
không men cay,
trong đêm này,
Ảnh bxl fb. 
mình như ngây,
thời gian ... xoay,
như bóng mây,
nào có hay !