Thứ Sáu, tháng 5 26, 2017

* Về chùa Thiên Hưng ( Bình Định )

Cửa chùa rộng mở ngày đêm !
Nơi thờ Phật trang nghiêm.
Qui tụ người về tu
học và tập hành việc đạo !
Nơi thị hiện giáo lý
cứu khổ chúng sanh.
Ảnh bxl Chùa Thiên Hưng.
Của Đức từ phụ
bổn sư mâu ni Thích Ca,
Nơi bát chánh đạo
đời đời
là suối nguồn thanh cao trong sạch.
Phát huy ánh đạo Từ Bi...
Bác ái niềm tin phổ độ,
Cứu cánh
giải thoát khổ đau, chướng nghiệp !

Quay về chùa cầu chi danh lợi,
Của đời thường kẻ được người thua,
Học, đọc, tụng và kinh biết mấy cho vừa !
Nếu thiếu vắng cái bổn tâm chân chính.
Mặc người đến để khoe khoan danh tánh!
Tôi về đây xin học tiếp hạnh bình an...