Thứ Ba, tháng 6 14, 2022

* Việc phải làm

 Việc phải làm 
anh phải làm thôi!
Giữ chi tiền bạc lắm 
trong người,
Ảnh fb anh Tám Tín
Ngày đi 
ai có cần đến nữa,
Vẫy thì lòng mở 
đón niềm vui…
Chẳng cần trang trải 
những đâu xa,
Làng xóm bà con 
vốn ruột rà,
Đói cơm, thiếu muối, 
đâu nương tựa,
Chung tay đùm bọc 
thế mới là…
Phước thiện 
nhiều đời lo đắp xây,
Đỡ người cùng khổ được 
may thay,
Công danh xã tắc 
màng chi đến,
An lạc thảnh thơi 
phút giây này!