Thứ Hai, tháng 6 06, 2022

* Rụng miết

 Có gì 
sau đám mây đen,
Màu xanh huyền ảo 
một miền vô ưu.
Ảnh fb. bxl.
Tóc nâu 
rơi rớt đã nhiều,
Như nguồn sóng bạc 
đổi chiều thế nhân!
Lá vàng rụng miết 
mùa đông…