Thứ Tư, tháng 6 01, 2022

* SPQN của tôi

 2 năm học tập 
làm thầy,
Như bao pho sách 
chứa đầy kinh thư,
Ảnh fb SPQN.
13 khoá … 
đủ, thiếu, dư?
Cả nghìn thầy cô giáo 
khắc ghi trong lòng.
Khoa học, khai phóng… 
đỉnh chung,
Nhân bản 
mãi mãi là khuôn mẫu tìm…