Thứ Tư, tháng 11 18, 2015

* Vì đâu Tây Tạng

Vì đâu Tây Tạng
nỗi này!
Hiền dân phải tội...
súng
thay 
công bằng.
Ảnh fb.
Máu tuôn
cho thắm đức nhân,
Việt Nam
chớ 
để 
Tàu
dần...lấn sang.
Tổ Tiên Việt tộc
dạy răn.
Tấc đất ta có
vạn phần 
máu
xây.
Ai đem
dâng bán nước này,
Ấy phường... vô loại
tội đày nghìn thu.