Thứ Hai, tháng 7 03, 2017

* Mẹ Nấm

Tôi, chúng tôi
những người hèn nhất,
Mẹ Nấm ơi ,
Người khổ thật rồi,
Ảnh fb Ls. Võ An Đôn.
Chỉ vì nhầm
yêu quá nước tôi,
Đã can đảm
vén màn nhu nhược,
Mười năm án
điển hình bất lực,
...có phủ che
bóng dáng lương tâm!
Formosa,tham nhũng ...
những bất công,
Sao thay được
tâm hồn Lạc Việt!
Người noi gương
những trang hào kiệt,
Đem khổ đau
đổi lấy công bằng,
Lịch sử còn
phán xét lòng nhân,
Đâu là đạo
là chân- thiện- mỹ !
Mến mộ thay
một người nghĩa khí...