Thứ Bảy, tháng 4 28, 2018

* Lầm than

Tổ quốc tôi
bao giờ cũng đẹp!
Đã tồi đi
có phải lỗi gian thần...
Ảnh fb.

Bao lâu còn
lầm lẫn với ác tâm,
Bấy nhiêu thế hệ
suy trầm!
gian lao!
Nước mắt rơi
trên biển rộng sông dài,
Đã đến khi
giặc tràn đầy đất Tổ...
Đừng để cho
cháu con mình phỉ nhổ,
Tội a dua theo giặc
phụng Mác-Lê...
...mà thức tâm lo
giữ vững cơ đồ,
Tránh cho dân tộc
cái mồ lầm than!