Thursday, April 05, 2018

* Đi hay Về (3)

Hãy để
họ đi ... cho tôi về !
Tang bồng năm biển
thỏa sơn khê,
Ảnh fb.

Hơn nửa đời qua
như một thoáng,
...còn gì đâu
mê nữa chẳng đi về ...

Người đi tìm mối
vong thân bán,
Kẻ ở mơ hồ
chốn dung thân,
Tưởng đất quê cha
nghìn năm trụ,
Nào hay bờ cõi
hẹp thu dần...

Tôi về tìm lại
trên nền cũ,
Bóng dáng
người thân, lối quen xưa,
Dẫu nhánh dừa
góc vườn không còn đó,
mà là đây
cơn gió chướng giao mùa!

Đang giữa tiết xuân
mà biển động,
Nước đục ngầu
hụp lặn bắt gì đây,
Quê tôi cá
thuận sang Tàu,
Buồm tuôn hướng Mỹ
đôi đầu cách xa!