Thứ Hai, tháng 4 30, 2018

* Hơn thua

Kể "hơn thua"
với người ngoài,
Chứ gà cùng một Mẹ
sao hoài khích nhau!(*)
Ảnh fb.

Càng đối chọi
thù càng sâu...
Còn đâu công sức
đương đầu ngoại xâm.
Tổ quốc
đang cần đồng tâm!
Nhắc chi chuyện cũ
cho lòng thêm đau.
Non sông điêu đứng
kêu cầu...
Rừng khô biển cạn
một màu tang thương.
Oan nghiệt chi!
trong vô thường,
Gom chung xương máu
ngăn đường Hán nô !

(*) Ý trong ca dao Vn.