Thứ Năm, tháng 9 27, 2018

* ...đến Bern (*)

Dẫu chân đã mỏi
cũng đi,
Xem
quê hương họ
có gì khác không.
Ảnh fb. bxl.
Kiến trúc,
ẫm thực,
văn phong...
Con người...
đạo lý,
một vòng ra sao!
Nao nao
cảm xúc dạt dào...

(*) Bern: thành phố cổ, thủ đô của Thụy Sĩ.