Thứ Hai, tháng 9 10, 2018

* Tiếng chiêng chùa Lý Chánh

Nhà chùa
thức sớm tụng kinh,
Lại cho chiêng mỏ
loa rền khắp nơi.
Ảnh fb.
Tội nghiệp dân chài
làng tôi!
Bốn giờ sáng dậy
lã lơi cùng thầy.
Ngài chuyên tâm
nào có hay,
Còn tôi thì phải
mang ngay nhiễu phiền.
Bốn giờ sáng
giờ của thiên,
Sóng cao máu nóng
bập bềnh khổ thay.
Thầy tịnh tâm suốt
đêm ngày,
Việc thầy cứ việc...
đừng rầy chúng sanh.
...như ga xe lửa
vô tình,
Thành vùng sản xuất
sinh linh rợn người.
Tha cho tôi
đã lắm lời...
Lo người Lý Chánh(*)
không nơi yên bình.
Cần giấc ngủ
như lời kinh...


(*) địa phương mà chùa Phước Sa tọa lạc.