Thứ Ba, tháng 9 11, 2018

* Người thú

Ác thú thời nay
biết tiếng người!
Ngạc nhiên lắm đấy.
Úi ta ơi!
Ảnh fb. Ngô Chương.
Xưa trời đã tạo
người muôn mặt,
Nay thêm
cho thú biết trêu người.
Có thể nguy cơ
một oan khiêng,
Vì chơn
thú ấy hẳn loài điên,
Tưởng
tiếng Việt Nam
nguồn Trung Quốc,
Nên tuồng đem sửa
lập công riêng.
Chúng nghĩ
Tàu đang chiếm Việt Nam.
Mưu đồ đồng hóa
rõ lòng tham,
Khom lưng chạy trước
công đầu lập,
Nào đâu
mộng ấy chỉ thối ham.
Vỡ lẽ
bẽ bàng mặt xụi lơ,
Ai nhìn thấy chúng
cũng chửi thề,
Đồ quân chết tiệt
không nên nết,
Đến kỳ
xác thú vứt bờ đê!