Thứ Năm, tháng 9 06, 2018

* Lẩu dê Sài Gòn

Lẩu sư phụ(*)
giúp đám già
mình giữ sức,
Nắm vững tay
cày cấy khéo
được vài năm?
Xỉn thì ngâm thơ,
tĩnh nghe nhạc
nhảy đầm,
Chờ thấm thuốc
ngất ngây
thất tiên so gân cốt.(**)
Ảnh fb. bxl.
(*) "sư phụ" là từ lóng của "dê.
(**) thất tiên là Hùng, Chuyển, Tú, Lộc, Công, Long và Hiển có mặt trong buổi hôm nay.