Thứ Sáu, tháng 5 27, 2022

* Trốn mùa đông

Ảnh fb bxl 
Ngày cuối thu 
tiễn anh,
Trốn mùa đông 
rét mướt Melbourne.
Chút sưởi lên 
ấm tình,
3 hay 6 tháng 
đệ huynh lại gặp.(*)


(*) Hằng năm nhiều ace có tuổi thường phải có kế hoạch trốn thoát khỏi cái lạnh của Melbourne bằng cách đi nghỉ hè ở Cali., Vn hay Bisbane…