Thứ Sáu, tháng 5 20, 2022

* Than

 Có thấy chăng 
các quan tham,
Dân đen khốn khó 
lầm than nhiều rồi.
Ảnh Internet 
Cắm đầu cấy 
nước mắt rơi,
Mắt trợn nhìn trời 
than có ai nghe?