Thứ Hai, tháng 5 16, 2022

* Vương về lại Cali.

 Có cuộc hội ngộ nào 
rồi… không chia tay,
Phút giây bịn rịn 
lắm khi não lòng,
Ảnh Cô Yến
Mầm xa cách 
trong tương phùng…
Thương nhau nhớ giữ 
mình chung cội nguồn!
Qui tâm hội 
có nhau luôn…