Thứ Hai, tháng 5 09, 2022

* Cái bụng tôi

 Khám thai bụng nào
vậy ta?
Cho tôi hay bả 
ai là người … có thai.
Ảnh Internet.
Đa mang 
40 năm trời,
Chưa sinh ra được 
rối bời lo toan.
Tôi nay có dịp 
minh oan …
Có hình vô ảnh 
nhiễu nhương cuộc đời.
Cái bự 
để chứa bia hơi,
Còn cái không bự 
mang người thiệt nghen.
Nhiêu đó thôi 
phiền đủ phiền!