Thứ Bảy, tháng 7 16, 2022

* Với Spqn Nam Cali.

 SPQN miền Nam California năm 2017!
Ảnh Spqn Cali.
5 năm rồi không gặp,
Từ khi về Melbourne,
Chưa lần định trở lại,
Nhớ làm sao Cali.!

Thấp thoáng và mông lung,
Nhớ em nhiều và lắm,
Nói gì lúc phân ly,
Tình người ngộ mấy khi.