Thứ Tư, tháng 8 24, 2022

* Về Quy Nhơn

Quy Nhơn vẫn 
tốt hơn mà,
Bình thường, đơn giản 
có hoa diễm tình.
Ảnh Bạch Xuân Thảo 
Xa hoa 
không phải chuyện mình,
Đua đòi chi lắm 
phát sinh tị hiềm.
Đánh mất 
phẩm chất tự nhiên,
Đạo lý 
của sống của thiền 
nhân gian!
Quy Nhơn còn 
nét thanh sang,
Ta về ấp ủ 
giữ nàng và thơ .
Ngày sau sao nữa 
ai ngờ,
Lòng trong thay cảnh 
hững hờ phụ nhau.
Tình sầu 
nắng chuyển màu nâu?..