Thứ Năm, tháng 8 18, 2022

* Đến Thái Lan với Hùng

Chúng tôi 
già đã như nhau,
Phong sương không phải 
mái đầu trắng phêu.
Ảnh đoàn du lịch Sg.
Bởi thời gian 
hoạ tiêu điều…
Cái tình cái cảnh 
ít nhiều đa đoan.
Đến với nhau 
lúc vẫn còn…
Tranh sáng tránh tối … 
Sài Gòn-Quy Nhơn.
Và…
con đường dài tha hương,
Nghĩ về mà cảm 
tiếc thương những ngày.
Bước chân 
còn dấu thẳng ngay…