Thứ Ba, tháng 8 09, 2022

* Mê

 Có lẽ thích đi rồi
phải không?
Mê theo ca sĩ
bỏ gia đình...
Ảnh Tuấn Ly.
Con thơ mấy đứa
cần chi nữa,
Lạ lẫm không
mù trịt cái mông?
Đại náo Melbourne
rộn Úc Châu,
Đan Nguyên, Minh Tuyết...
dẫn luợt đầu,
Mang niềm vui
đến sau mùa dịch,
Cho đông tàn
giá lạnh tan mau ...