Thứ Ba, tháng 8 16, 2022

* Đã 50 năm qua

 Còn được 5,3 đếm 5,3,
Biển kia chưa cạn vị mặn mà,
Mai lần mốt lữa tình vẫn vậy,
Hành ẩn phận đời duyên chúng ta!
Ảnh Lê Văn Tài

Đã giữ 50, 50 năm qua,
Xưa xanh nay trắng bóng xế tà,
Ngảnh nhìn sông núi mây bàng bạc,
Chạnh lòng thế sự ... não lòng ta!