Thứ Sáu, tháng 8 05, 2022

* Yêu lắm mái trường tôi

Yêu biết mấy 
mái trường tôi,
Thương sao thầy bạn 
quảng đời khó quên.

Ánh trăng 
soi sáng tuệ đường,
Vầng dương 
khai ngộ mảnh vườn vô minh.
Gom cho đời 
những tinh anh!

Yêu biết mấy
mái trường xưa,
Thương sao đèn sách
đủ vừa hai năm.
Qua mùa
những đêm sáng trăng,
Những ngày nắng dãi
khó khăn trong đời.
Giữ cho nhau
những niềm vui!