Thứ Năm, tháng 8 11, 2022

Mình về họp lớp thăm quê,
Quấn quýt bên mẹ lắng nghe câu vè.
Dẫu là một kiễng hai quê,
Vai mang tay xách đi về tròn thương.
Ảnh Bạch Yến 
Đời ký sinh chẳng gì thường 
Và trong bổn tánh một vườn vô ưu.
Hoa thời gian những mỹ miều…