Chủ Nhật, tháng 1 22, 2023

* Mừng tuổi đầu năm Quí Mão

Đầu năm, Xuân, Tết ... 
nhiều từ!
Rồi trong nghĩa lớn 
cũng như một mà.
Ảnh Chú Sẻ.
Giữ gìn 
phong tục dân ta, 
Sao cho trong sáng 
chớ pha Hán, Tàu.
5000 năm 
chẳng giống nhau,
Ảnh hưởng có chút
thêm giàu...tất nhiên.
Văn hóa 
bước đầu xích xiềng!