Thứ Năm, tháng 1 19, 2023

* Sinh nhật tôi 69 (Tây lịch)

Tuổi mình 
mẹ đếm 70,
Ham vui tính ngược 
cho đời dài ra.
Dưới trên con số 
ấy mà...
Làm sao đổi được 
năm qua tháng tàn.
Thôi thôi 
vui vẻ cả làng!
Ảnh NC club.

...mà 54 
69 thôi,
Số này hên nhỉ 
hẳn rồi đúng tên.
Quần qua lộn lại 
đủ bên, 
Dưới trên thậy kê 
độ bền tìm đâu?
Già rồi 
cũng chảnh tí thâu!