Thứ Tư, tháng 1 04, 2023

* Thất thập vậy là

Có phải là 
thất thập cổ lai hy?
Cổ nhân đã dạy 
thấy gì ở đây?
Nhiều thứ bệnh ghé thăm chút rồi đi,
…cũng có chứng muốn ở 
như vì mến thương.
Ảnh Internet 
Thực ra nào có ai mong,
Thương chi để nẫu 
long đong tấm tình.
Hết suy thận 
đến nghẽn động mạch vành,
Tháo đường không dứt 
mỡ vòng nhiễm gan.
Chỗ nào đâu nữa 
để cho em?