Thứ Năm, tháng 1 12, 2023

* Cơm và Phở

 Cơm, Phở gì ... 
cũng ngon mà! 
Nên khi cơm, lúc phở 
cho thăng hoa cuộc đời.
Ảnh fb
Chớ mai này 
có cúng kiến...ai xơi? 
Phân biệt chi nữa 
hết rồi tinh anh!
Kiếp sau còn có? 
để ... 
để dành!