Thứ Sáu, tháng 1 20, 2023

* Sinh nhật tôi 69 (2)

 70 năm trước ngày này?
Mẹ khó khổ tôi ra đời,
Cuộc chiến vệ quốc viên mãn,
Nước nhà qua thời thuộc địa!
Kỷ niệm tôi … nhớ ơn Người.
Ảnh SonChi

Đã nghỉ hưu chân tay mỏi,
Thân mệt nhoài vẫn ham chơi,
Bàn thiền hạnh giữ đạo trời,
Mang ái ngữ sống an vui,
Kỷ niệm tôi … 70 rồi!

Gần nửa đời nơi xứ người,
Quê hương đó trong lòng tôi,
Yêu thương lắm sao chia phôi,
Mười nghìn dặm chẳng xa xôi,
Ồ Xuân đến hoa của tôi!